Ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις …Χριστός Ἀνέστῃ!

Τὸ μέγα καὶ ἀτελεύτητο Πάσχα! Τὸ Αἰώνιο, τὸ Ἱερώτατο! Πλημμυρίζει ἡ καρδιὰ ἀπὸ εὐφροσύνη! Ἀναρωτιοῦνται κάποιοι ἔστω αὐτοὶ οἱ λίγοι, πὼς εἶναι δυνατὸν νὰ ἀντέξουν οἱ καρδιές τους τέτοια ἀπύθμενη χαρά! Ὅλα μιλοῦν γιὰ τὴν Ἀνάσταση! Τὰ ἔμψυχα καὶ τὰ ἄψυχα, τὰ ἔλλογα καὶ τὰ ἄλογα! Ἡ εὐσπλαχνία τοῦ Θεοῦ κορυφώθηκε μὲ τὴν συντριβὴ τοῦ θανάτου! Νικήθηκε ὁ μέχρι χθὲς ἀνίκητος! Τρόμαξε ὁ πρώην ἀτρόμητος τύραννος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους! Θανατώθηκε ὁ τέως ἀθάνατος! Θριάμβευσε ἡ Ζωή! Ἐπαληθεύθηκε ἡ Ἐλπίδα ποὺ δόθηκε σὲ ἐκεῖνες τίς πρῶτες θλιβερὲς στιγμὲς τῆς ἔξωσης ἐκ τοῦ Παραδείσου! Ἡ νέα Εὔα πανηγυρίζει! Ἡ πρώτη λυτρώθηκε! Τὰ δάκρυά της πλέον δὲν εἶναι θρηνητικά, μὰ δοξολογικά! Ἔλαμψε ἡ Χαρά! Ἐξαφανίστηκε ἡ κατάρα! Σκίστηκε τὸ καταδικαστικὸ χειρόγραφο! Ὑψώθηκε στὸν Οὐρανὸ τῆς Ὀρθοδοξίας, τὸ λάβαρο ποὺ σκέπασε τὰ σύμπαντα! Δυὸ λέξεις κεντημένες ἀπὸ τοὺς Ἁγίους Ἀγγέλους πάνω του! Χριστὸς Ἀνέστῃ!
Αὐτὲς οἱ δυὸ λέξεις! Αὐτὸς ὁ παιᾶνας ὁ λυτρωτικός! Τῆς λευτεριᾶς ὁ ὕμνος! Ἀπέκτησαν ἀπὸ ἐκεῖνο τὸ ἄληστο ὀρθρινὸ τῆς πρώτης ἐμφάνισης τοῦ Ἀναστάντος Ναζαρηνοῦ στὶς Μυροφόρες, φανατικοὺς καὶ ὁρκισμένους ἐχθρούς! Ἐφρύαξαν οἱ παράνομοι ἀντίχριστοι… Ἀταπείνωτοι ταπεινωμένοι, συνέχισαν μὲ θράσος νὰ βάλουν κατὰ τοῦ Ἀθώου, δίχως ἴχνος συνειδήσεως, χωρὶς αἴσθηση τοῦ φρικώδους τους ἐγκλήματος. Ὁ ὁρισμὸς τῆς ἀμετανοησίας! Συνέχισαν λοιπὸν τὸν δόλιο τρόπο τους! Μὲ τὸ ψέμα νὰ συμπορεύονται!
Δωροδόκησαν τοὺς ψευδομάρτυρες ὅλων τῶν αἰώνων, ἀπελπισμένοι ἀπὸ τὴν συντριβή τους, δὲν δίστασαν πάντοτε νὰ καταφεύγουν σὲ συκοφαντίες. Οἱ ἄπιστοι φρίττουν καὶ οἱ πιστοὶ διακηρύττουν τὸ Χριστὸς Ἀνέστῃ λέγει ὁ Ἱερὸς Χρυσόστομος! Ἔψαξαν τοῦ σκότους οἱ ὑπηρέτες νὰ βροῦν συμμάχους σὲ ὅλους τοὺς αἰῶνες ποὺ κύλησαν ἀπὸ τότε! Νὰ σιγάσουν οἱ ὕμνοι τῆς Ἀνάστασης, νὰ τρεμοσβήσει τὸ Ἅγιο Φῶς, νὰ βουβαθοῦν οἱ διακηρυχτὲς τῆς αἰώνιας Νίκης τῆς Ζωῆς! Δὲν τὰ κατάφεραν κι ἂς στρατολόγησαν μυριάδες ἀπαίσιων μισθοφόρων! Δυνάμωσε ὁ Ἀναστάσιμος Παιᾶνας! Ἁπλώθηκε παντοῦ τὸ Χριστὸς Ἀνέστῃ!

Ὑπάρχει ὅμως ἕνας σύμμαχός τους ποὺ ὅλο καὶ ἀμφιταλαντεύεται! Μιὰ τὸ Χριστὸς Ἀνέστῃ ψέλνει καὶ μιὰ διστάζει νὰ τὸ διαλαλήσει! Εἶναι αὐτὴ ἡ λογικὴ τοῦ ἀνθρώπου! Ποὺ ὅλο ὑπαγορεύει δισταγμοὺς καὶ δυσπιστίες! Ποὺ ὅλο ζητᾷ ἀποδείξεις καὶ πειστήρια! Ἀκήρατες πλευρὲς καὶ τύπους τῶν ἥλων! Καί, ὦ τῆς εὐσπλαχνίας καὶ τῆς συγκαταβάσεώς σου Κύριε! Ἐσὺ μόνο γνωρίζεις τὸ πλάσμα σου! Δὲν τὸ ἀφήνεις ἀνυπεράσπιστο στὴν λαίλαπα τῆς λογικῆς ποὺ γυρεύει νὰ ἀφανίσει τὸ Φῶς! Τὸ πλησιάζεις καὶ τὸ καλεῖς νὰ σὲ ψηλαφίσει! Δίνεις συνεχῶς ἀπὸ τότε ἀδιάσειστες ἀποδείξεις, ἔμψυχες ἀκήρατες πλευρές Σου, ἄφθαρτα σκηνώματα τῶν Ἁγίων Σου, θαύματα καὶ θαυμάσια ποὺ φράζουν στόματα πολυφθόγγων ἀθέων καὶ ἀγνωστικιστῶν ρητόρων!

Τὴν Μητέρα Σου ποὺ δὲν σταματᾷ νὰ ἐμφανίζεται σκεπάζοντας μὲ προστασία φοβερὰ τὴν κληρονομίαν Σου! Τὸ μυρόβλησμα καὶ τὴν λάμψη! Τίς ἀγγελικὲς ὑμνωδίες καὶ τὰ ὁσιακὰ χαρίσματα τῶν ἀληθινὰ ταπεινῶν Σου! Οἷς (ἐννοεῖ τοὺς Ἀποστόλους) καὶ παρέστησεν ἑαυτὸν ζῶντα μετὰ τὸ παθεῖν αὐτὸν ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις, […]ὀπτανόμενος αὐτοῖς… διαβάζουμε στὸ ξεκίνημα τῶν πράξεων τῶν Ἀποστόλων! Παρουσιαζόταν συνεχῶς γιὰ 40 ἡμέρες στοὺς μαθητές Του μὰ καὶ σὲ πλῆθος ἑκατοντάδων ἀνθρώπων. Ὀπτανόμενος καὶ συναλιζόμενος!

Συναναστρεφόμενος, συντρώγων! Ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις! Εἶπαν τὰ ἄχραντα χείλη Του, ὅτι μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες καὶ πιστεύσαντες! Δὲν τὸ εἶπε μὲ πικρία καὶ παράπονο ὁ Χριστός μας γιὰ τὸν δυσπιστοῦντα Θωμᾶ! Τὸ εἶπε μὲ συγκατάβαση γιὰ ὅλους ἐμᾶς, ποὺ αἰῶνες τώρα διαβάζουμε καὶ ἀκοῦμε γιὰ ὅλα ἐκεῖνα ποὺ συντελέστηκαν μετὰ τὸ πρῶτο θριαμβευτικὸ ἄνοιγμα τοῦ Παραδείσου! Αὐτὰ ποὺ εἶπαν οἱ πρῶτοι ψηλαφίσαντες μαθητὲς καὶ μὲ τὴν ἁλυσίδα  τῆς πίστης,  ἔφτασαν στὸ σήμερα νὰ κηρύττουν, μὰ τὸ πλέον σημαντικὸ νὰ ἀποδεικνύουν τὴν ἀλήθεια τῆς Ἀναστάσεως! Νὰ ἀφοπλίζουν τὸν ἀνίερο σύμμαχο τοῦ ψεύδους καὶ τοῦ σκότους! Ἀκόμα καὶ αὐτὴν τὴν λογική! Ἀντίμαχός της, πέραν τῆς ἀκατάβλητης καὶ ὑπέρτερης ὅλων πίστης, ἡ γνώση! Εἶναι σπουδαῖο τὸ νὰ γνωρίζουμε! Τὸ ἐπέτρεψε ὁ ἴδιος ὁ Κύριός μας! Μᾶς τὴν χάρισε τὴν γνώση! Μᾶς δώρισε τὴν ἀλήθεια! Ἐν πολλοῖς τεκμηρίοις!  Χριστὸς Ἀνέστῃ!

 

 

Υ.Γ.: Πόσο πωρωμένη μπορεῖ νὰ ᾿ναι ἡ ψυχή,  μὰ καὶ πόσο σκοτεινιασμένος ὁ νοῦς ὅλων ἐκείνων ποὺ συστηματικὰ καὶ πάντοτε μόλις λίγες μέρες πρὶν καὶ μετὰ τὸ πανηγύρι τῆς Ἀναστάσεως,  προσπαθοῦν νὰ μᾶς πείσουν ὅτι εἶναι μιὰ καλοστημένη ἀπάτη τὸ μεγάλο θαῦμα τοῦ Ἁγίου Φωτός! Ἐπιχάρματα τοῦ διαβόλου, θέλετε νὰ μᾶς πεῖτε ὅτι ὅλα τοῦτα τὰ πλήθη τῶν ἀπειραρίθμων ἀνθρώπων, ποὺ τόσους αἰῶνες τώρα ἔχουν ἀγγίξει καὶ βιώσει αὐτὸ τὸ ἀνυπέρβλητο θαῦμα, εἶναι συντονισμένοι καὶ ἐκτελοῦν τοὺς δοθέντες ρόλους τους σὲ μιὰ ὀργανωμένη καὶ διαιωνιζόμενη ἐξαπάτηση;

Ἔχετε ἀναρωτηθεῖ ποιός τὴν συντηρεῖ; Οἱ ὁρκισμένοι καὶ φανατικοὶ ἐχθροὶ τοῦ Ἰησοῦ μήπως; Αὐτοὶ ἂν εἶχαν βρεῖ  τὸ παραμικρὸ ψεγάδι, θὰ εἶχαν πρῶτοι σπεύσει νὰ καταγγείλουν τὸ μεγάλο ψέμα! Θὰ σᾶς εἶχαν προλάβει! Μήτε ἐκεῖνοι δὲν μποροῦν! Γιατί εἶναι αὐτόπτες μάρτυρες τοῦ ἀναντιλέκτου θαύματος! Ἔκλεισαν ἀμέτρητα στόματα πρώην ἀσεβῶν, ποὺ μόλις τὸ ἀντίκρυσαν δὲν ξανατόλμησαν νὰ τὸ ἀμφισβητήσουν! Βέβαια ἐσεῖς καὶ ὁ ἐργοδότης σας ὁ πανοῦργος, ἀλλοῦ στοχεύετε, ἀλλοῦ ἀπευθύνεστε!

Στοὺς ἀδαεῖς, εὐκολόπιστους καὶ ἀμφιταλαντευόμενους ἐκ τοῦ μακρόθεν παρατηρητές! Ἐκείνους ποὺ ἀναζητοῦν ἄλλοθι συνεχῶς γιὰ τὴν ἐλέγχουσα συνείδησή τους! Καὶ ἐκεῖ εἶναι ἀλήθεια πὼς ἡ ἀπεύθυνσή σας σπέρνει τὸ ψέμα καὶ τὸ σκοτάδι! Μὰ ἔχουμε τὴν ἐλπίδα μας στὸν Κύριο! Κανέναν δὲν θὰ ἐγκαταλείψει!  Ὅποιον πραγματικὰ θέλει νὰ σωθεῖ!

Νώντας Σκοπετέας
Ἀπόσπασμα ἀπὸ ὁμότιτλη ἐκπομπὴ  τοῦ 2019 καὶ ἀπὸ τὸ βιβλίο:
“Αὐτοὶ οἱ παράξενοι Χριστιανοί” Ἐκδ.πρόμαχος Ὀρθοδοξίας 2021