Παναγία Βλαχερνών

Θεῖον ἔνδυμα, τῶν οίκτιρμῶν σου,
καὶ ἱμάτιον ἀθανασίας,
τὴν ἁγίαν σου Ἐσθῆτα καὶ ἄφθαρτον,
τῇ κληρουχίᾳ σου Κόρη δεδώρησαι,
εἰς περιποίησιν πάντων καὶ σύναψιν.
Ὅθεν Ἄχραντε, τὴν θείαν αὐτῆς κατάθεσιν,
τιμῶντες εὐσεβῶς σὲ μεγαλύνομεν.

Παναγία Πορταΐτισσα

Τὴν σεπτήν Σου εἰκόνα Πορταΐτισσα Δέσποινα, ἣ διὰ θαλάσσης ἐπέστη, θαυμαστῶς ἐν τῇ ποίμνῃ Σου,τιμῶμεν ὡς ἁγίασμα σεπτόν, καὶ σκήνωμα τῆς δόξης Σου πιστῶς, ἐξ αὐτῆς γὰρ ἀναβλύζεις τὰς δωρεάς, τοις πόθῳ ἐκβοῶσί Σοι·δόξα τοῖς θαυμασίοις Σου Ἁγνή, δόξα τῇ προμηθεία Σου, δόξα τῇ πρὸς ἡμᾶς Σου πλουσίᾳ χρηστότητι.

Άγιοι της Ημέρας

Κατάθεση Τιμίας Εσθήτος της Υπεραγίας Θεοτόκου εν Βλαχέρναις στην Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Ιερός Παναγίας Βλαχερνών στην Κωνσταντινούπολη

Διαβάστε περισσότερα

Εύρεση της εικόνας Παναγίας Πορταΐτισσας στο Άγιο Όρος

Διαβάστε περισσότερα