Εύρεση της εικόνας Παναγίας Πορταΐτισσας

῾Η ἱερὰ καὶ θαυματουργὸς εἰκόνα τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης εἶναι ἡ παλαιοτέρα καὶ ἡ περισσότερο τιμωμένη ἀπὸ ὅλους τοὺς μοναχοὺς καὶ τοὺς προσκυνητὲς τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους.

῾Η Θεομητορικὴ καὶ κατανύσσουσα τὶς ψυχὲς μορφή Της ἕλκει ὅλες τὶς γενεὲς τῶν πιστῶν, ποὺ εὐλαβοῦνται τὴν χάρι Της, ἐμπιστεύονται σ᾽ Αὐτὴν τὴν ζωή τους καὶ δέχονται τὴν εὐλογία Της.

῾Η ἀρχὴ τῆς ἱστορίας τῆς Πορταϊτίσσης χάνεται στὰ βάθη τῶν ταραγμένων καιρῶν τῆς εἰκονομαχίας. Τότε μία εὐσεβὴς χήρα γυναῖκα στὴν περιοχὴ τῆς Νίκαιας τῆς Βιθυνίας, γιὰ νὰ σώση τὴν εἰκόνα τῆς Θεοτόκου ἀπὸ τὴ μανία τῶν εἰκονομάχων, τὴν ἐναπέθεσε στὴ θάλασσα. ᾽Εκείνη δὲ, ἀφοῦ στάθηκε ὄρθια, ἄρχισε νὰ κατευθύνεται πρὸς τὸ ῞Αγιον ῎Ορος. Μετὰ ἀπὸ χρόνια πολλὰ παρουσιάστηκε ἀνοιχτὰ στὴ θάλασσα τῆς Μονῆς ᾽Ιβήρων ὡς ἐξαστράπτουσα μορφὴ ἐντοπιζομένη ἀπὸ μιὰ οὐρανομήκη στήλη φωτός. ῞Οταν ἔκπληκτοι οἱ μοναχοὶ προσπάθησαν νὰ τὴν πλησιάσουν, αὐτὴ ἀπομακρυνόταν. Καὶ μόνο ὁ ὅσιος Γαβριήλ, μὲ ἐντολὴ τῆς Παναγίας, βάδισε πάνω στὴ θάλασσα, πλησίασε, παρέλαβε τὴν ἁγία Της μορφὴ καὶ τὴν μετέφερε στὴν ξηρά. Στὸ σημεῖο ἀκριβῶς ἐκεῖνο ἀνέβρυσε τότε πηγὴ ἁγιάσματος, τὸ ὁποῖο ρέει ἀδιάκοπα μέχρι σήμερα καὶ ἁγιάζει τοὺς προσερχομένους σ᾽ αὐτὸ μὲ πίστι.

Ἀφοῦ οἱ μοναχοὶ τὴν μετέφεραν ἐπίσημα καὶ ἐν πομπῆ στὸ Καθολικὸ τῆς Μονῆς, τὴν τοποθέτησαν σὲ εἰδικὸ προσκυνητάριο. Τὴν ἑπομένη ὅμως βρέθηκε ἡ ἁγία εἰκόνα μὲ τρόπο ἀνερμήνευτο στὴν πόρτα τῆς Μονῆς. Οἱ μοναχοὶ τὴν ἐπανέφεραν στὸ προσκυνητάριό Της. ᾽Αλλὰ τὸ ἴδιο συνέβη τρεῖς φορές. Τότε παρουσιάστηκε πάλι ἡ Παναγία στὸν ὅσιο Γαβριήλ καὶ τοῦ εἶπε νὰ μὴν τὴν πάρουν ἀπὸ τὴν Πόρτα, γιατὶ δὲν ἦλθε γιὰ νὰ φυλάσσεται, ἀλλὰ νὰ φυλάσση ᾽Εκείνη τὴν Μονὴ καὶ ὁλόκληρο τὸ ῞Αγιον ῎Ορος. Τότε ἔκτισαν κοντὰ στὴν πόρτα τὸ γνωστὸ παρεκκλήσιο, ὅπου τοποθέτησαν, κατὰ τὸ θέλημά Της, τὴν ἁγία εἰκόνα, ἡ ὁποία γι᾽ αὐτὸ ὀνομάστηκε Πορταΐτισσα. Καὶ μένει ἐκεῖ, χωρὶς ποτὲ νὰ ἀπομακρύνεται ἀπὸ τὰ ὅρια τῆς Μονῆς.

Ἀπὸ τότε ἡ εὐλογία Της προχέεται πλουσιοπάροχα, ὡς παραμυθία πνευματικὴ καὶ ὡς ποικίλη ἐνίσχυσι σὲ ὅλες τὶς ἀνάγκες τῆς Μονῆς, ὁλοκλήρου τοῦ ῾Αγίου ῎Ορους καὶ ὅλων τῶν πιστῶν προσκυνητῶν ποὺ συρρέουν καθημερινὰ στὸ παρεκκλήσιό Της.

Ἡ χάρι τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης ἔχει ἁπλωθῆ σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Εἶναι ἀναρίθμητα τὰ ἀντίγραφα τῆς εἰκόνος Της ποὺ τιμῶνται παντοῦ, ὅπως ἐπίσης καὶ πολλοὶ οἱ ναοὶ καὶ τὰ μοναστήρια ποὺ ἔχουν ἀφιερωθῆ στὸ ὄνομά Της. ᾽Ιδιαίτερα ὅμως ὀνομαστὸ εἶναι τὸ ἀντίγραφο τῆς Παναγίας τῆς Πορταϊτίσσης ποὺ μεταφέρθηκε τὸ 1648 στὴ Ρωσία καὶ βρίσκεται στὴν εἴσοδο τῆς Κόκκινης Πλατείας στὸ κέντρο τῆς Μόσχας, στὴν καρδιὰ τῆς ἀπέραντης ρωσικῆς γῆς, ὅπου χιλιάδες καὶ ἑκατομμύρια εὐλαβῶν προσκυνητῶν προσέρχονται καὶ δέχονται στὴν πονεμένη τους καρδιὰ τὴν εὐλογία τῆς Μητέρας τοῦ Θεοῦ.

Εὐχόμαστε Αὐτὴ ποὺ γέννησε καὶ κράτησε στὰ χέρια Της ὡς βρέφος τὸν Υἱὸ καὶ Λόγο τοῦ Θεοῦ, νὰ περιβάλλη πάντοτε τὴν ζωή σας ὁλόκληρη μὲ τὴ θεία Της στοργὴ καὶ νὰ κατευθύνη τὰ διαβήματά σας στὴν ὁδὸ τῆς ἀληθινῆς χαρᾶς καὶ σωτηρίας, ποὺ εἶναι ὁ Υἱὸς καὶ Θεός Της.

Πηγή: Ιερά Μονή Ιβήρων Αγίου Όρους